Zpravodaj

Stavební bytové družstvo

Moravská 281,  537 60  Chrudim IV

 

 

 

Zpravodaj

č. 2/2006

Červen 2006 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu

                             společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů

                                    (Ustanovení vyplývající z těchto vztahů se použijí přiměřeně)

 

Obsah: l. Informace ÚOČV

          Shromáždění delegátů

                Usnesení ze shromáždění delegátů

                Změna sídla          

                Aktualizace telefonních čísel, e-mail adresy

                Změna stanov a členů orgánů SVJ

                Změna vlastníka bytu

                Informace EÚ

          Pokladní hodiny

                Pojištění objektů

                Formuláře na výplatu  odměn

            Informace PTÚ

          Dodávky tepelné energie ze systému CZT

                Kontrola osazení plomb

                Stavební úpravy v bytech

                Profesionální hasiči mají přečíslováno

                  

                       

Za obsah zveřejněných příspěvků odpovídají jejich autoři

 

         Shromáždění delegátů SBD Chrudim se konalo 11. 4. 2006. Potěšila nás vyšší účast delegátů.

Tentokrát se jednání zúčastnilo 65,52% zástupců samospráv. Tuto skutečnost považujeme za

velice pozitivní a byli bychom rádi, aby se tento trend i nadále zachoval. Shromáždění delegátů

mimo jiné schválilo  hospodaření družstva za rok 2005, které vykázalo zisk ve výši cca 90.000.--

Kč. Dalším velice důležitým bodem bylo projednání a schválení investičního záměru na změnu

sídla družstva. Další informace týkající se tohoto bodu najdete v článku Změna sídla.

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                Dana Hrstková

                                                                                                                                                                       ÚOČV

 

Usnesení  shromáždění delegátů z 11. 4. 2006

 

Shromáždění delegátů

A/ Schvaluje:

     1. Výsledky hospodaření za rok 2005

     2. Návrh na rozdělení zisku za rok 2005

     3. Změnu plánu na rok 2006                 

     4. Investiční záměr „Změna sídla správy SBD Chrudim

B/ Bere na vědomí:

     1. Zprávu mandátové komise

     2. Rezignaci členky KK pí. Ludmily Šebkové. Náhradníkem byl zvolen v 01/2006 p. Vaněk

C/ Ukládá:

Představenstvu a vedení správy:

     1. Zveřejnit usnesení ze shromáždění delegátů na webových stránkách družstva a

         v nejbližším vydání Zpravodaje SBD

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                Dana Hrstková

                                                                                                                                                                       ÚOČV

 

Změna sídla

 

         Shromáždění delegátů na svém jednání dne 11. 4. 2006 schválilo investiční záměr na změnu

sídla firmy a vyslovilo souhlas s uzavřením kupní smlouvy na budovu v Chrudimi II Na Valech

čp. 176 - bývalá budova VČE proti Katastrálnímu úřadu v Chrudimi. Kupní smlouva již byla

uzavřena a budovu  postupně přebíráme. Na úhradu kupní ceny byly použity volné peněžní

prostředky správy družstva, a v žádném případě se to nedotklo Vašich prostředků z fondu oprav.

Přemístěním sídla sledujeme zejména zlepšení dostupnosti správy družstva a to jak v návaznosti na

stanici MHD tak i veřejné komunikace. Budova se náchází nedaleko středu města, v naprosté

blízkosti katastrálního úřadu. Z ekonomického hlediska dojde k úspoře nákladů spojených s

údržbou rozsáhlého areálu, pro který družstvo, jehož hlavní činností je správa bytového fondu,

nemá žádné využití. Naopak část zakoupené budovy bude využita ke komerčním pronájmům.

Doufáme, že se nám podaří vybudovat moderní centrum pro zajišťování komplexní správy a

počítáme s tím, že Vám postupně budeme moci nabídnout další služby zejména z oblasti

revitalizace bytového fondu a jeho financování a celkové zkvalitnění poskytovaných služeb.

Stávající budova správy družstva bude dle schváleného investičního záměru prodána.

 

 

 

         Stěhování sebou  přinese v červenci 2006 samozřejmě i omezení provozu na správě

družstva, ve dnech 7.7. 2006 - 21. 7. 2006 bude zcela zavřeno. Prosíme Vás proto, abyste 

návštěvu družstva pokud možno odložili na pozdější dobu. Předpokládáme, že plný provoz v

budově Na Valech bude zahájen 31. 7. 2006. Dojde i k přečíslování telefonních stanic, nová čísla

platná od 31. 7. 2006 jsou přiložena. Další informace  najdete na www.sbd.chrudim.cz.

         V příloze Vám zasíláme upozornění pro členy samosprávy nebo SVJ a žádáme, abyste je

zveřejnili na vývěskách v jednotlivých vchodech. Děkujeme Vám za pochopení.

       

                                                                                                           

                                                                                                                                                                Dana Hrstková

                                                                                                                                                                       ÚOČV

 

Aktualizace telefonních čísel a zřízení e-mail adres

 

         Prosíme funkcionáře výborů samospráv a společenství vlastníků, aby průběžně oznamovali

změnu kontaktních telefonů a ve větší míře dle možnosti využívali komunikace přes e-mail.

Protože v současné době doplňujeme adresář fukcionářů právě o e-mail spojení,  žádáme i zaslání

e-mail adresy. Tato skutečnost zcela jistě přispěje k vzájemnému zlepšení spolupráce.

        

                                                                                                           

                                                                                                                                                                Dana Hrstková

                                                                                                                                                                       ÚOČV

 

Změna stanov a členů orgánů SVJ

 

            S účinností od 1. 1. 2006 není při změnách stanov SVJ již nutná účast notáře a to bez

ohledu na to, zda je tato skutečnost v původních stanovách uvedena.

            K návrhu na zápis změn je třeba doložit:

2x zápis ze schůze shromáždění vlastníků, kde byla změna projednána

2x nové stanovy v plném znění

1x prezenční listin

            Při změně ve složení výboru není k výmazu již zapotřebí ověřený podpis odstupujících

členů. Žádost o výmaz se doplní pouze zápisem ze schůze shromáždění vlastníků. Výmaz

zemřelého člena se provede na základě fotokopie úmrtního listu.

            Podmínky pro zápis nových členů se nemění. K návrhu na zápis se přikládá.:

2x zápis z členské schůze s výsledky hlasování

1x  prezenční listina

1x čestné prohlášení a podpisový vzor s úředně  ověřenými podpisy

             Pokud se mění celý výbor SVJ je třeba i zápis z ustavující schůze nového výboru.

 

 

                                                                                                                                                                Dana Hrstková

                                                                                                                                                                       ÚOČV

 

Změna vlastníka bytu

 

         Ze smlouvy o zajišťování správy společných částí domu nebo stanov společenství vlastníků

mimo jiné vyplývá povinnost vlastníka bytu oznámit správci každou změnu vlastníka. V poslední

době se nám velmi často stává, že se družstvo jakožto správce o změně vlastníka bytu dovídá

velice pozdě, zpravidla až v době, kdy původnímu vlastníku vznikne dluh nebo  při vyúčtování

záloh za minulý rok. Prosíme proto předsedy společenství, aby nám případné nesrovnalosti v

evidenci oznámili, abychom mohli podniknout další kroky k zajištění nápravy. Aktuální seznamy

vlastníků Vám na požádání zašleme.

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                Dana Hrstková

                                                                                                                                                                       ÚOČV

Pokladní hodiny

 

            Prosíme o dodržování pokladních hodin, které jsou stanoveny  následovně:

                        pondělí    8,00 - 16,30 hod.

                        středa      6,00 - 14,00 hod.

            Vyplácení finančních částek nad 5 tis. Kč (týká se zejména přeplatků z vyúčtování

zálohových plateb) si předem domluvte na telefonu 469 625 346, případně na novém telefonním

čísle, které bude dodatečně oznámeno.

            Dále připomínáme, že doklady k proplacení musí být opatřeny razítkem samosprávy či

společenství a dvěma podpisy členů výboru samosprávy nebo výboru společenství. Bez těchto

náležitostí a předložení průkazu totožnosti nebudou doklady propláceny.

 

                                                                                                                                                                Soňa   Kubátová

                                                                                                                                                                provozní účtárna

 

Pojištění objektů

 

            Ke stále se opakujícím dotazům, které se týkají pojištění objektů upozorňujeme na 

podrobné informace, které  jsou uveřejněny ve Zpravodaji č. 1/2006.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                Hana    Hrstková

                                                                                                                                                                provozní účtárna

 

 

Formuláře na výplatu odměn

 

 

            V příloze Vám zasíláme formuláře pro výplatu odměn funcionářů výborů samopráv a

výborů společenství vlastníků jednotek. Pro další potřebu je možno je nakopírovat.

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                Hana    Hrstková

                                                                                                                                                                provozní účtárna

 

Dodávky tepelné energie ze systému CZT

 

            Na základě sdělení dodavatelů tepelné energie nebude v letním období  letošního roku

celoplošná odstávka systému centrálního zásobování teplem v Chrudimi, Heřmanově Městci

ani v Třemošnici.

            Pouze k velmi krátkým odstávkám dojde u jednotlivých domů napojených na výměníkovou

stanici v Husově ulici v Chrudimi. Krátkodobé odstávky budou způsobeny v souvislosti 

postupného připojení domovních směšovacích stanic v domech a to v termínech dle  postupu

montážních prací.

            Dodavatel tepelné energie včas oznámí termín odstávky.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Štěpán  Jan            

                                                                                                                                                                 vedoucí  PTÚ

 

 

Kontrola osazení plomb

 

            Dodavatelé medií jsou oprávněni z důvodu zamezení neměřených odběrů instalovat na svá

zařízení účinná zařízení ( např. plomby), které zamezí neměřeným odběrům. Vlastník nemovitosti

nebo příslušné přípojky je povinen tuto  instalaci umožnit.

            Za porušení nebo ztrátu plomb mohou být vyúčtovány vysoké pokuty. Jedná se zejména o

plomby Vodárenské společnosti Chrudim, Východočeské energetiky a Elektrárny Opatovice.

            Žádáme zástupce VS domů a SVJ, aby prováděli  občasné kontroly neporušení plomb. V

případě porušení nebo ztráty plomby informujte ihned techniky družstva, kteří zajistí  nápravu.

            Pod plomby v některých případech vstupovaly firmy, které prováděly instalaci Internetu v

domě, směšovacích stanic, výtahů apod.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Štěpán  Jan            

                                                                                                                                                                vedoucí  PTÚ

 

 

Stavební úpravy v bytech

 

            Upozorňujme uživatele a vlastníky bytů, že před prováděním stavebních úprav v bytech a

ve společných částech domu musí písemně požádat Stavební bytové družstvo v Chrudimi o

vyjádření k uvažovaným pracím. Toto se týká i úprav  na venkovním plášti budovy /např. lodžie,

zábradlí, barvy oken apod./. V žádosti je třeba uvést konkrétní uvažované  úpravy / např. výměna

oken, přestavba bytového jádra, výměna zařizovacích předmětů, podlah apod./ a předložit u

jednoduchých úprav jejich  náčrt. U úprav, kde dochází k zásahu do statiky budovy požadujeme

vyjádření statika, který je autorizovaným inženýrem nebo technikem. Při podstatné změně

dispozice bytu požadujeme předložení projektové dokumentace.

 

 

            K Vaší žádosti vydá technický úsek družstva vyjádření, které Vám bude sloužit i pro

jednání na příslušném stavebním  úřadě /ohlášení stavby nebo stavební povolení/ nebo k žádosti o

úvěr od stavební spořitelny. Upozorňujeme, že u prací většího rozsahu, dále kde dochází k zásahu

do vyhrazených technických zařízení, k zásahu do statiky domu, ke změně vzhledu domu apod.

musí stavebník požádat příslušný stavební úřad o stavební povolení, u menších úprav musí provést

ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Při provádění stavebních úprav ve společných částech domu

musí stavebník předložit souhlas vlastníků bytů.

 

                                                                       

                                                                                                                                                           Štěpán  Jan 

                                                                                                                                                          vedoucí  PTÚ

 

 

Profesionální hasiči mají přečíslováno

 

            Hasičský záchranný sbor (HZS) Pardubického kraje přečísloval telefonní sítě všech svých

pracovišť. Obvyklé trojčíslí 469 se hasičů teď už netýká, jejich ústředny se ozvou na těchto

linkách:

950 581 111 - Chrudim

950 582 111 - Hlinsko v Čechách

950 583 111 - Seč

            Faxová čísla 469 583 919 nebo 469 633 018 zůstávají v platnosti. Pokud někdo v současné 

době  vytočí  ještě  staré  číslo, je automaticky  hláškou  upozorněn  na  změnu   a odkázán na

spojovatelku.

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                Štěpán  Jan            

                                                                                                                                                                vedoucí  PTÚ