Zpravodaj

Stavební bytové družstvo

Moravská 281,  537 60  Chrudim IV

 

 

 

Zpravodaj

č. 1/2006

březen 2006 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu

                             společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů

                                    (Ustanovení vyplývající z těchto vztahů se použijí přiměřeně)

 

Obsah: l. Informace ÚOČV

          Shromáždění delegátů

                 E-mail adresy

                Webové stránky družstva

                Aktualizace kontaktních adres a  telefonů

                Změna složení výboru SVJ

                Zápisy z členských  schůzí

                    2. Informace EÚ

            Informace o pojistném

                Pokladna

                Drobné vydání

                Faktury

                Seznámení s hospodářským výsledkem

                Odsouhlasování dokladů

                Mzdy

               3. Informace PTÚ

            Výtahy-bezpečnost provozu

                Měření účinnosti spalování paliv

                Oprava balkonů a lodžií

                Ceny  tepelné energie

                Vodné a stočné

                Stálý plat za měřidlo

 

 

 

Za obsah zveřejněných příspěvků odpovídají jejich autoři

 

 

Shromáždění delegátů

 

O svolání shromáždění delegátů rozhodlo představenstvo na své schůzi dne 24. 11. 2005. Na jednání, které se konalo dne 15. 12. 2005, se bohužel dostavil malý počet delegátů a schůze nebyla schopna usnášení. Shromáždění delegátů se proto konalo v náhradním termínu dne 5. 1. 2006. Usnesení z tohoto jednání zveřejňujeme níže.

        V této souvislosti Vás žádáme, abyste jednání shromáždění věnovali zvýšenou pozornost. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva s velkou rozhodovací pravomocí. Neúčastí na jednání se zbavujete možnosti aktivně se podílet na činnosti družstva. Pokud se některý z delegátů nemůže schůze zúčastnit, může zastupováním pověřit náhradníka. Formulář na udělení plné moci je vždy součástí pozvánky. V úvahu je třeba vzít též skutečnost, že opakované svolávání shromáždění delegátů sebou nese i zvýšené ekonomické náklady a  zbytečnou ztrátu času všech zúčastněných.

 

Usnesení z náhradního shromáždění delegátů konaného dne 5. 1. 2006

 

Shromáždění delegátů

A/ Schvaluje:

     1. Návrh plánu na rok 2006

     2. Zajišťování úvěrů na opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů

         spravovaných SBD Chrudim

     3. Zajištění úvěrů na opravu, rekonstrukci a modernizaci bytového domu Holetín čp. 112,

         Ostrov čp. 74

 

B/ Bere na vědomí:

     1. Zprávu mandátové komise

     2. Zprávu předsedy představenstva

     3. Zprávu předsedy kontrolní komise

     4. Zprávu předsedy volební komise

 

C/ Ukládá:

Představenstvu a vedení správy:

     1. Zveřejnit usnesení ze shromáždění delegátů na webových stránkách družstva a

         v nejbližším vydání Zpravodaje SBD

     2. Zajišťovat úvěry na opravy, rekonstrukce a modernizace pro spravované domy dle   

         jednotlivých písemných žádostí.

     3. Zajistit úvěr na opravu, rekonstrukci a modernizaci  pro dům 6 b.j. Holetín 112 a 4 b.j

         Ostrov 74

     4. Předložit kontrolní komisi k vyjádření žádosti o zajištění úvěru na opravy, rekonstrukce 

         a modernizace bytových domů předkládané jednotlivými domy.

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                Kleprlíková Eva

                                                                                                                                                                 vedoucí ÚOČV

 

 

E-mailové  adresy pracovníků SBD Chrudim

 

 

 

                                                                                                                                                                Kleprlíková Eva

                                                                                                                                                                 vedoucí ÚOČV

 

Webové stránky

 

         Upozorňujeme, že družstvo již provozuje vlastní webové stránky. Najdete nás  na adrese:

 

www.sbd.chrudim.cz

 

        Na těchto stránkách získáte nejen  kompletní informace o družstvu a jeho činnostech, ale iplné znění některých směrnic, seznam poplatků za úkony, kontakty na jednotlivé pracovníky včetně emailových adres apod. K dispozici jsou též i některé druhy tiskopisů, které je možno stáhnout a v případě potřeby  použít pro styk s družstvem. Nabídku služeb pro klienty budeme průběžně aktualizovat a rozšiřovat. V tomto směru bychom uvítali i Vaše návrhy a nápady, které by přispěly ke zlepšení naší vzájemné spolupráce.

 

           

                                                                                                                                                                Kleprlíková Eva

                                                                                                                                                                 vedoucí ÚOČV

 

 

 

Aktualizace kontaktních adres a telefonů

 

         Protože v poslední době dochází k velmi časté změně telefonních čísel členů výborů samospráv a výborů SVJ zejména v souvislosti s přechodem na mobilní telefony, prosíme, abyste nám tyto změny nahlásili -  telefonicky na číslo 469 625 344, 469 625 349 nebo na e-mail: hrstkovad@sbd.chrudim.cz. Stejným způsobem je možno provést i případnou změnu kontaktní adresy pro zasílání korespondence.

                                                                                                                         

                                                                                                                            Danuše Hrstková

                                                                                                                                                                   referent ÚOČV

 

 

Změna složení výboru SVJ

 

         Výbor společenství vlastníků, případně pověřený vlastník je statutárním orgánem společenství, a proto všechny změny v jeho složení podléhají zápisu do rejstříku společenství vlastníků u Krajského soudu v Pardubicích. Postup pro provedení této změny je zveřejněn ve Zpravodaji č. 2/2004. Společenství, kterým zápis z ustavující schůze a všechny další kroky související se zápisem do obchodního rejstříku zajišťovala Notářská kancelář Anny Volencové, se v tomto případě mohou  na tuto kancelář znovu obrátit a požádat o provedení změny. Stavební bytové družstvo jakožto správce tyto úkony neprovádí a to zejména proto, že na mnoha dokumentech je třeba úředně ověřený podpis, a bylo by proto nutno stejně některého z notářů nebo matriku navštívit.

            Správci se změna písemně oznámí a následně doloží kopií zápisu změny v obchodním rejstříku.

                                                                                                                        Danuše Hrstková

                                                                                                                                                                   referent ÚOČV

 

 

Zápisy z členských schůzí

 

         Upozorňujeme výbory samospráv na povinnost projednat hospodářské výsledky za rok 2005 na členské schůzi samosprávy. Z jednání je třeba pořídit zápis a jeho kopii zaslat na družstvo. Upozornění platí i pro společenství vlasníků, která projednávají hospodaření domu na schůzi shromáždění vlastníků.

         Pokud se v průběhu roku uskuteční více členských schůzí samospráv nebo schůzí shromáždění vlastníků, na kterých se projedávají závažné skutečnosti týkající se správy a provozu domu, prosíme, abyste nám v kopii zasílali i zápisy z těchto jednání.

 

                                                                                                                        Danuše Hrstková

                                                                                                                                                                   referent ÚOČV

 

Informace o pojistném

 

            Od 1. 1. 2006 byla obnovena tzv. „Rámcová pojistná smlouva“ (dále RPS) , která je uzavřena prostřednictvím  Svazu českých a moravských bytových družstev v Praze s Kooperativou, pojišťovnou a. s.. Týká se pojištění majetku bytových družstev a  společenství vlastníků jednotek od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008 a je evidována pod č. 7720032460. Pojistné období je u této RPS tříleté. Konkrétní místa pojištění jsou uvedena na příloze k RPS a jejich platnost je jeden pojistný rok. V případě, že došlo ke změnám v pojištění během uplynulého pojistného roku, provede pojištěný na začátku následujícího pojistného roku aktualizaci. To znamená, pokud dojde k ukončení správy bytového domu během roku, zůstává pojištěn do konce tohoto roku. Teprve poté si sjednává pojištění sám. Pojistné podmínky  uzavírá za všechna družstva, která mají zájem o tento druh  pojištění, Svaz českých a moravských bytových družstev.

            Smlouva obsahuje smluvně povinné a nepovinné druhy pojištění. Mezi povinné druhy pojištění se zahrnuje živelné pojištění (tzv. „sdružený živel“, kde je pojištění  sjednáno s integrální franšízou* 1.500,- Kč.  Pro riziko „povodeň“ činí spoluúčast 5.000,- Kč) a pojištění odpovědnosti za škodu se spoluúčastí 1.000,- Kč. K nepovinným druhům pojištění patří pojištění majetku pro případ odcizení a vandalismu, kromě sprejerů. Pojištění je sjednáno roční sazbou uvedenou v promile z limitu stanoveného pro stavební součásti a příslušenství budov.

 

            Pojištění se sjednává pro tyto předměty pojištění:

- vlastní budovy a stavby

- ostatní věci movité vlastní i cizí, které pojištěný oprávněně užívá

- zásoby

- cennosti

- nedokončená stavební výroba a zařízení stavenišť

- cizí nemovitosti a věci movité, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný je pověřen jejich pojištěním, správou a údržbou na základě uzavřené smlouvy nebo plné moci o výkonu správy

            Pojištění se nevztahuje na:

- movitý majetek pojištěného, který není veden v účetní evidenci (např. zařízení domácnosti)

- pozemky, porosty a pozemní komunikace.

            K tomuto pojištění se vztahují Všeobecné pojistné podmínky, Zvláštní pojistné podmínky a Dodatkové pojistné podmínky, které jsou k dispozici na SBD Chrudim.

            Základní výpočet pojistných částek je proveden jejich stanovením k jednotlivým velikostním kategoriím bytových jednotek a příslušné lokalitě dle počtu obyvatel.    

            Na základě upozornění likvidátorů pojistných událostí sdělujeme, že v případě hlášení pojistné události vzniklé vandalismem je nutné šetření Policie ČR. Z toho důvodu je třeba, aby každá samospráva v případě nově takto vzniklé pojistné události, okamžitě volala Policii k přešetření události a doložení zápisu o výsledku šetření. Bez tohoto dokladu nemůže být tato pojistná událost  likvidována.

 

* integrální franšíza = forma spoluúčasti

příklad: spoluúčast 1.000,- Kč nebo integrální franšíza 1.000,- Kč

vzniklá škoda 1.300,- Kč = při spoluúčasti dostane poškozený pouze 300,- Kč, při integrální franšíze celých 1.300,- Kč ( pří škodě nižší, než 1.000,- Kč není žádné odškodnění ani v jednom případě).

 

 

                                                                                                                             Hana Hrstková

                                                                                                                            provozní účátrna

 

 

Pokladna

 

            Prosíme o dodržování pokladních hodin, které jsou stanoveny  následovně:

                        pondělí    8,00 - 16,30 hod.

                        středa      6,00 - 14,00 hod.

            Vyplácení finančních částek nad 5 tis. Kč (týká se zejména přeplatků z vyúčtování zálohových plateb) si předem domluvte na telefonu 469 625 346.

            Dále připomínáme, že doklady k proplacení musí být opatřeny razítkem samosprávy či společenství a dvěma podpisy členů výboru samosprávy nebo výboru společenství. Bez těchto náležitostí a předložení průkazu totožnosti nebudou doklady propláceny.

 

                                                                                                                                                                 Soňa Kubátová

                                                                                                                                                                provozní účtárna

Drobné vydání

 

            Zasílané doklady k proplacení v rámci drobného vydání proplácíme na účty. K dokladům proto vždy připojte číslo účtu společně se jménem majitele účtu, kam má být platba zaslána. Tato příloha musí být rovněž opatřena razítkem a dvěma podpisy členů výboru samosprávy nebo výboru společenství.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Jana Kaplanová

                                                                                                                                                                provozní účtárna

                                               

Faktury

 

            Žádáme zástupce domů, aby při likvidaci dodavatelských faktur vraceli na SBD pouze podepsaný a orazítkovaný "LIKVIDAČNÍ LIST K FAKTUŘE" bez přílohy, neboť ta je určena pro jejich evidenci.

             Při vystavování faktur pro SVJ požadujte, aby v kolonce "Odběratel" byl uveden správný název společenství vlastníků (ne SBD). Dále upozorňujeme zástupce společenství vlastníků, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Vak a nahlásili správnou adresu společenství pro vystavování faktur za vodné. Zasílací adresa faktur zůstává Stavební bytové družstvo, Moravská 281, 537 60 Chrudim IV.

 

                                                                                                                            Jana Kaplanová

                                                                                                                                                                provozní účtárna

 

 

Poplatek za správu

 

            Příspěvek na správu pro rok 2006 zůstává pro všechny nájemce a vlastníky bytů beze změny. Inflace v roce 2005 sice dosáhla 1,9%, ale dobrá ekonomická situace družstva nám umožňuje ponechat příspěvek na stávající úrovni. Změna se nedotkne ani společenství vlastníků, jimž družstvo zajišťuje sjednané služby na základě mandátní smlouvy. Ani v tomto případě nebudeme odměnu mandatáře a paušální poplatky  navyšovat, i když nám to ve většině případů smlouva v návaznosti na inflaci dovoluje. Do budoucna však navýšení poplatků za správu souvisejících s inflací  nelze vyloučit.

                                                                                   

                                                                                                                            Marta Popílková

                                                                                                                                                                    vedoucí EÚ

 

Seznámení s hospodářským výsledkem

 

        Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti lidí na neinformovanost o hospodaření domu, opětovně upozorňujeme předsedy VS na povinnost seznámit všechny uživatele bytů s hospodářským výsledkem za uplynulé období a s vyúčtováním zálohových plateb v termínu nejpozději  do 31. 5. (sestavy zasílány družstvem vždy do konce března). Upozorňujeme na to, že  se od roku 2005 čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice  ( mimo mezd ) rozúčtovává  na nájemce a vlastníky dle spoluvlastnického podílu.

 

                                                                                                                            Zdena  Burešová

                                                                                                                                                                provozní účtárna

 

Odsouhlasování dokladů

 

            Při veškerých požadavcích na příp. čerpání dlouhodobé zálohy domu, rozúčtování nákladů, opravy, přeúčtování apod. musí být doklady opatřeny 2 podpisy zástupců samosprávy (příp. zmocněných zástupců SVJ).

                                                                                                                       

                                                                                                                            Marta Popílková

                                                                                                                                                                    vedoucí EÚ

 

Zálohové platby

 

            Domy, které  provádějí rozúčtování vody na jednotlivé uživatele bytů, upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování výdajů mimo nájem není jen voda, ale i např. kominík, odpady, čištění nebo el. energie. V případě, že tyto náklady rozúčtovat na jednotlivce nechtějí, je nutné toto na příslušný doklad uvést s tím, že náklady budou hrazeny z dlouhodobé zálohy domu.

 

                                                                                                                       

                                                                                                                            Marta Popílková

                                                                                                                                                                    vedoucí EÚ

 

Mzdy

 

            Důchodce, kteří uzavřou pracovně-právní vztah  v SBD Chrudim (zejména dohodu o pracovní činnosti), žádáme, aby dokládali existenci důchodů ofocenými prvotními výměry, které obdrželi ze Správy sociálního zabezpečení v Praze při rozhodnutí o přiznání důchodu. Tento doklad je nutný na základě sdělení pracovnic Okresní správy sociálního zabezpečení v Chrudimi, které prováděly kontrolu dávek sociálního zabezpečení.

            Dále žádáme všechny pracovníky, kteří mají v našem družstvu uzavřenou dohodu o pracovní činnosti, aby se s textem této dohody podrobně seznámili a doplnili vše tak, jak je předepsáno. Svým podpisem stvrzujete pravdivost všech údajů v dohodě uvedených. Rovněž neprodleně nahlaste všechny změny údajů, ke kterým v průběhu roku dojde (např. změny adresy, skončení zaměstnání, evidence na Úřadu práce, odchod do důchodu, apod.) Všechny tyto údaje jsme povinni nahlásit do tzv. “registru pojištěnců“ na Okresní správu sociálního zabezpečení do 8 dnů od uzavření smlouvy a  změny rovněž do 8 dnů ode dne změny . 

            Při výplatě funkcionářských odměn používejte tiskopisy, které jsou uvedeny v příloze tohoto výtisku Zpravodaje. Děkujeme.

 

                                                                                                                                                                      Hrstková Hana

                                                                                                                                                                      mzdová  účátrna

 

Výtahy - bezpečnost provozu osobních výtahů

 

            V poslední době došlo k několika změnám v platnosti a obsahu ČSN, které řeší bezpečnostní předpisy pro provoz osobních výtahů.

Pro provoz výtahů v domech našeho družstva platí zejména tyto ČSN:

1) ČSN 27 4002 - pro provoz a servis výtahů

2) ČSN 27 407 - pro prohlídky a zkoušky výtahů v  provozu

            K   těmto  výše uvedeným ČSN dodáváme stručné vysvětlení.

K ČSN 27 4002:

- provozní prohlídky provádí dozorce výtahu ve lhůtě 1 x za 2 týdny

- odborné prohlídky výtahů provádí odborný pracovník servisní firmy ve lhůtě 1 x za 3 měsíce

K ČSN 27 407:

- odborná (revizní) zkouška se provádí ve lhůtě 1 x za 3 roky, provádí zkušební technik servisní firmy

- inspekční prohlídky - provádí inspekční orgán, který má k této  činnosti příslušné osvědčení. Tyto prohlídky se provádějí v termínech:

a) u výtahů uvedených do provozu před rokem 1993 ve lhůtě 3 roky od data poslední 

   odborné zkoušky ( dle změny č. 1 této normy je stanoven termín nejpozději do 31.3.2006)

b) u výtahů uvedených do provozu po roce 1993 ve lhůtě  6 let  od data poslední odborné

   zkoušky  ( dle změny č. 1 této normy je stanoven termín nejpozději do 31.3.2006)

 

K inspekčním prohlídkám, které musíme ve stanovených lhůtách zajistit uvádíme:

            Předmětem inspekčních prohlídek  je posouzení provozních rizik provozovaných výtahů ohrožujících bezpečnost přepravovaných osob s rozdělením zjištěných  nedostatků do 4 skupin dle stupně zjištěného rizika. Na základě inspekční  prohlídky  navrhne inspekční orgán opatření a  zpravidla stanoví termíny odstranění zjištěných rizik. U rizik s největším nebezpečím je to zpravidla 5 let od provedení prohlídky. Při inspekční prohlídce posuzuje inspekční orgán  více než 80 možných rizikových položek.

            Ceny za provedení inspekční prohlídky 1 výtahu jsou zpravidla  ve výši od 1.800 do 2.100 Kč + cestovné. Družstvo provedlo výběrové řízení na zhotovitele těchto prohlídek z důvodu zajištění přijatelné nejnižší ceny.

            Odstranění zjištěných rizik je možné provádět postupně, ovšem je to z důvodů ekonomických i provozních nevhodné - tímto způsobem nedoporučujeme postupovat. Je třeba provádět modernizaci výtahu komplexně v celém rozsahu zjištěných rizik. Doba provádění komplexní modernizace výtahu se předpokládá 4-5 týdnů.

 

Ceny za modernizaci výtahu ovlivňuje několik zásadních faktorů, např.:

- počet stanic

- nosnost výtahu, případně zvýšení nosnosti

- stavební  provedení výtahové šachty

- výměna stroje za nový nebo repasovaný

- typ dveří

- komfort  výtahové  kabiny apod.

 

            Předpokládané ceny za komplexní modernizaci 1 výtahu jsou v rozmezí od 650 - 750 tis. Kč. Před provedením modernizace  bude provedeno výběrové řízení dodavatele.

            Protože u všech výtahů našeho družstva musí  dojít  postupně k modernizaci, vyzýváme  výbory samospráv a SVJ k úpravám výše tvorby  dlouhodobé zálohy na  údržbu a  opravy  k  pokrytí těchto výdajů.

 

Měření účinnosti spalování paliv

 

            Na základě novely zákona č. 385/2005 Sb. musí být prováděna měření účinnosti spalování paliv, měření množství vypouštěných látek do ovzduší a kontrola spalinových cest odbornými firmami.

            Zdroje znečišťování  ovzduší jsou rozděleny  do 4 základních skupin, z nichž dle výkonu zdrojů znečišťování  u našeho družstva provozujeme:

1) malé stacionární zdroje znečišťování  do výkonu 200 kW

2) střední stacionární zdroje znečišťování  o výkonu  přes 200 kW

 

K jednotlivým měřením:

2) u zdrojů  středního znečišťování o výkonu přes 200 kW ( při více spotřebičích v kotelně se zdroje sčítají) provádí měření odborná firma, která má k tomu od ministerstva životního prostředí autorizaci.

Toto měření probíhalo u těchto zdrojů  v roce 2005. Měření  u zdrojů středního znečišťování  se provádí  1 x za 5 let.          

 

1) Od 1.1.2006 nabyl účinnosti zákon č. 472/2005, kde podle § 12 jsou stanoveny povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování.

Z §12 otiskujeme část povinností:

 

            b)  umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za

            účelem ověření  kategorizace  zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly

            jeho technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné  podklady,

            e) dodržovat přípustnou  tmavost kouře a přípustnou míru znečišťování zápachem a

            neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti,

            f) zajišťovat prostřednictvím  oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření

            množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových  cest u spalinových zdrojů,

            a to  nejméně  1 x za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich

            zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou  jinak. Tuto povinnost plní

            provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva  od jmenovitého tepelného  výkonu

            15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého

            tepelného výkonu 11 kW. Za oprávněnou osobu se  považuje držitel

            živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

            g) oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly podle písmene f)

            a jejich výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění.

 

A) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písmene  b),f) a g) se nevztahují na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou  případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

B) Plnění povinnosti týkající se kontroly podle odstavce 1 písmene f) je provozovatel povinen na požádání osob  pověřených obcí prokázat  záznamem oprávněné osoby  ne starším než 2 roky.

 

            Na základě této novely zákona  č. 86/2002 Sb. musíme provést v tomto roce měření  spalin stacionárních zdrojů  malého znečišťování ovzduší. Při nedodržení výše uvedeného měření hrozí  udělení  vysokých finančních sankcí.

 

Opravy balkonů, lodžií

 

            Vlivem stárnutí domů a jejich konstrukcí dochází v současné době  u mnoha domů ke stavebním závadám  balkonů a lodžií.

            Závady se nejčastěji projevují zatékáním vody do podlahy konstrukce a prosakováním vody na strop spodního  balkonu, lodžie. Tento stav je zpravidla způsoben ztrátou funkce izolace proti vodě, zkorodovaným oplechováním, uvolněnou dlažbou nebo pochůzného betonu podlahy. Častým zdrojem zatékání jsou rovněž  netěsnosti izolace kolem prostupů  sloupků balkonového nebo lodžiového zábradlí do konstrukce balkonu, lodžie.

            Opravy těchto poškozených konstrukcí jsou finančně  nákladné a je třeba při opravách dbát pečlivosti a dodržení technologie  prováděných prací.

            Z důvodů finanční  náročnosti při těchto  opravách jsou   výborům samospráv doporučovány dodavateli stavebních prací opravy  částečné. Jedná se především o úpravu podlahy balkonů, lodžie tak, že se  opraví pouze část balkonu, lodžie cca 30 cm od jejich  venkovního okraje, vymění oplechování a dorovná podlaha  do původní výše. Tento rychlý a levnější způsob opravy však  zásadně nedoporučujeme, protože  neskýtá záruku  dobře provedené opravy a velmi často se zatékání objeví znovu.

            Doporučujeme, aby byly provedeny opravy balkonů, lodžií komplexně v celé ploše včetně poškozených zábradlí a to s největší  péčí a  při kvalitní  práci  dodavatelské firmy.

 

 

Ceny tepelné energie

 

            Oznamujeme tímto výborům samospráv domů a společenství vlastníků, že vlivem  měnících se cen  zemního plynu a pevných paliv i několikrát během roku, neuzavírají s námi dodavatelé tepla pevnou cenu pro celý rok, ale stanovují cenu předpokládanou s tím, že vyúčtování ceny tepla po skončeném topném období bude  dle skutečných nákladů ceny paliva za uplynulé  topné období.

            Současné propočty ceny pro rok 2006 jsou ve výši cca 390-400 Kč/1GJ  včetně 5% DPH. Pokud byly topné systémy opraveny na základě leasingu, tato cena se navyšuje o výši splátky leasingu.

 

Ceny vodného a stočného platné od 1.1.2006  ( Vodárenská společnost Chrudim. a.s.)

Položka

Kč/1 m3

bez DPH

DPH

Celkem

Vodné

26,40

1,32

27,72

Stočné

20,71

1,04

21,75

Celkem

47,11

2,36

49,47

 

Úhrady za stálý plat měřidel

 

            Při kontrole vyúčtování spotřeb elektrické energie a zemního plynu ve společných částech domu jsme zjistili, že na některých měřidlech je vykazována nulová nebo velmi malá spotřeba měřeného média za celý rok.

            Za každé měřidlo, které je majetkem dodavatele, jsou měsíčně účtovány poplatky - tzv. stálý plat za měřidlo. Tyto poplatky v některých případech jsou několikanásobně  vyšší než téměř nulová spotřeba měřeného média. Proto je nutno z důvodu úspor nákladů zvážit, zda je toto měřidlo ( odběrné místo) v domě nutné nebo nikoli.

            Výše stálého platu za měřidla elektrické energie je stanovena taxativně a to dle síly jističe před měřeným obvodem v domě - společných částech. Ve většině domů byly ve společných prostorách zrušeny prádelny, odpojeny pračky, ždímačky a někde i mandly, pro které byly instalovány silné jističe. Pokud se v těchto místnostech neuvažuje o jiném spotřebiči, je možné na základě dohody s odborným pracovníkem sílu jističů snížit.

            Případné  další informace podá technický úsek družstva.

 

 

                                                                                                                         Jan   Štěpán          

                                                                                                                                                                 vedoucí PTÚ