Zpravodaj

Stavební bytové družstvo

Moravská 281,  537 60  Chrudim IV

 

 

 

 

 

Zpravodaj

č. 2/2005

Červen 2005 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu

společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů

(Ustanovení vyplývající z těchto vztahů se použijí přiměřeně)

 

Obsah: l. Informace ÚOČV

                Novela zák. č. 72/94 Sb.

                        Webové stránky

                        E-mailové adresy

                        Úřední dny

                        Uzavření správy

                        Shromáždění delegátů

             2. Informace EÚ

                    Seznámení s HV

                         Odsouhlas dokladů

                         Zhodnocení finančních prostředků

                         Vyúčtování zálohových plateb

                         Platby úhrad za užívání bytu

                         Pokladna

                         Drobné vydání

                         Faktury

                         Výplata funcionářských odměn

                               

                    3. Informace PTÚ

                    Ceny plynu ve Východočeském regionu v r. 2005

                         Odstávky teplovodu EOP Opatovice

                         Přívod vzduchu k plynovým spotřebičům

                         Výměna plynových spotřebičů

                         Rozbory vod ze studní

            

 

                

               

Za obsah zveřejněných příspěvků odpovídají jejich autoři

 

 

Novela zák. č. 72/94 Sb. o vlastnictví bytů

 

Dne 27. 4. 2005 nabyl účinnosti zák. č. 171/2005 Sb., kterým se mění zák. č. 72/94 Sb. o vlastnictví bytů takto:

 

1. V § 11 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

 

(5) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby6) a o změně stavby7) je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků. Ustanovení zvláštních právních předpisů7) tím nejsou dotčena.

 

2. V § 13 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „ Ustanovení § 11 odst. 5 věty druhé platí obdobně.“

 

7a) § 139b odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.

 

Přijetí shora uvedené novely bude v praxi znamenat, že případné opravy společných částí domu již nebudou blokovat jednotlivci. Bude možné rychleji rozhodovat o obvyklých činnostech, jako jsou běžné opravy, fasády, střechy apod.

Zákon č. 171/2005 Sb. je publikován ve Sbírce zákonů v částce 62/2005.

 

                                                                                                                                                                Dana Hrstková

                                                                                                                                                                       ÚOČV

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 Webové stránky

            Upozorňujeme, že se připravují webové stránky SBD Chrudim, které budou k dispozici

v průběhu 3. čtvrtletí roku 2005.

           

                                                                                                                                                                Kleprlíková Eva

                                                                                                                                                                 vedoucí ÚOČV

 

 

 

E-mailové  adresy pracovníků SBD Chrudim

 

 

úsek předsedy

 

sekretariát SBD - podatelna

 

sekretariat@sbd.chrudim.cz

 

Mgr. Ondřej Ševčík

předseda představenstva

sekretariat@sbd.chrudim.cz

 

Velínská Dana

sekretářka

velinska@sbd.chrudim.cz

 

 

úsek organizace a členských vztahů

 

Kleprlíková Eva

vedoucí úseku

kleprlikova@sbd.chrudim.cz

 

Hnátová Michaela

 

hnatova@sbd.chrudim.cz

 

Hrstková Danuše

 

hrstkovad@sbd.chrudim.cz

 

Drápalíková Marie

 

drapalikova@sbd.chrudim.cz

 

 

ekonomický úsek

 

Popílková Marta

ekonom

popilkova@sbd.chrudim.cz

 

Hrstková Hana

vedoucí provoz.účtárny

hrstkovah@sbd.chrudim.cz

 

Burešová Zdenka

 

buresova@sbd.chrudim.cz

 

Kaplanová Jana

 

kaplanova@sbd.chrudim.cz

 

Kubátová Soňa

 

kubatova@sbd.chrudim.cz

 

Kudrnková Lenka

vedoucí nájmů

kudrnkova@sbd.chrudim.cz

 

Teplá Radka

 

tepla@sbd.chrudim.cz

 

Čáslavková Věra

 

caslavkova@sbd.chrudim.cz

 

Plitzová Libuše

 

plitzova@sbd.chrudim.cz

 

 

technický úsek

 

Štěpán Jan

vedoucí úseku

stepanj@sbd.chrudim.cz

 

Honzíček Luboš

 

honzicek@sbd.chrudim.cz

 

Dostálová Lenka

 

dostalova@sbd.chrudim.cz

 

Veselá Helena

 

vesela@sbd.chrudim.cz

 

 

                                                                                                                                                                Kleprlíková Eva

 

                                                                                                                                                                 vedoucí ÚOČV

 

Úřední dny

            Žádáme Vás, abyste v době dovolených (červenec - srpen) dodržovali úřední dny:

            pondělí - od 8.00-17.00 hod.                                       středa - od 6.00-14.00 hod.

                       

                                                                                                                                                                Kleprlíková Eva

                                                                                                                                                                 vedoucí ÚOČV

 

Uzavření správy SBD

 

            V pondělí dne 4. 7. 2005 bude správa SBD z provozních důvodů uzavřena.

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                Kleprlíková Eva

                                                                                                                                                                 vedoucí ÚOČV

 

Shromáždění delegátů

            Dne 12. 5. 2005 se uskutečnilo shromáždění delegátů, na kterém byly schváleny výsledky hospodaření roku 2004. Zprávu předsedy představenstva o činnosti a výsledcích družstva za rok 2004 zasíláme v příloze.

 

 

Usnesení ze shromáždění delegátů konaného dne 12. 5. 2005

 

Shromáždění delegátů

A/ Schvaluje:

     1. Výsledky hospodaření za rok 2004

     2. Návrh na rozdělení zisku za rok 2004

 

B/ Bere na vědomí

     1. Zprávu mandátové komise

     2. Zprávu předsedy představenstva

     3. Zprávu předsedy kontrolní komise

C/ Ukládá:

Představenstvu a vedení správy:

     1. Zveřejnit usnesení ze shromáždění delegátů v nejbližším vydání Zpravodaje SBD.

                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                Kleprlíková Eva

                                                                                                                                                                 vedoucí ÚOČV

 

 

Seznámení s HV

Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti lidí na neinformovanost o hospodaření domu, opětovně upozorňujeme předsedy VS na povinnost seznámit všechny uživatele bytů s hospodářským výsledkem za uplynulé období a s náklady na vyúčtování výdajů mimo nájem v termínu do 31. 5. (sestavy jsou zasílány družstvem vždy do konce března).

 

                                                                                                                                                                Marta Popílková

                                                                                                                                                                provozní účtárna

 

Odsouhlas dokladů

Při veškerých požadavcích na příp. čerpání dlouhodobé zálohy domu, rozúčtování nákladů, opravy, přeúčtování apod. musí být doklady opatřeny 2 podpisy zástupců samosprávy!

 

                                                                                                                                                                Marta Popílková

                                                                                                                                                                provozní účtárna

 

Zhodnocování finančních prostředků

Od 1. 4. 2005 jsou domům zhodnocovány volné finanční prostředky dle pokynu schváleného představenstvem SBD. Za volné finanční prostředky se považuje:

- kladný zůstatek dlouhodobé zálohy domu snížený o

- zálohu poskytnutou dodavateli dle smlouvy  na opravu, údržbu aj.

- celkovou výši dluhů na úhradách za užívání bytu

- ostatní pohledávky

Na takto upravený zůstatek DZ se použije schválená úroková sazba. Vypočtenou hodnotu připíše správa SBD na účty střediska příslušného domu vždy 1x za čtvrt roku.

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                Marta Popílková

                                                                                                                                                                provozní účtárna

 

 

Vyúčtování zálohových plateb

Domy, které samy provádějí rozúčtování vody na jednotlivé uživatele bytů, upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování zálohových plateb není jen voda, ale i např. kominík, odpady, čištění nebo el. energie (všechny náklady uváděné na sestavách SBD). V případě, že tyto náklady rozúčtovat na jednotlivce nechtějí, je nutné toto na příslušný doklad, tj. rozúčtování vody vyznačit s tím, že náklady mají být čerpány z dlouhodobé zálohy domu a toto opět potvrdit dvěma podpisy VS. Za společenství vlastníků podepisují pověřené osoby dle stanov jednotlivých SVJ.

 

                                                                                                                                                                Lenka Kudrnková

                                                                                                                                                                   účtárna nájmů

 

Platby úhrad za užívání bytu

Při úhradě předpisu za užívání bytu z příslušné banky (ale i v případě jiných forem platby) je nutné uvádět správně variabilní a specifický symbol. Částka musí odpovídat výši stanovené na předpise, který obdržel každý uživatel bytu. V případě nedodržení tohoto postupu může dojít k chybnému napárování platby.

 

                                                                                                                                                                Lenka Kudrnková

                                                                                                                                                                   účtárna nájmů

 

SIPO

Upozorňujeme na možnost platby předpisu prostřednictvím inkasní služby České pošty - SIPO. Při využití této formy úhrad ušetříte na  poplatcích. Zájemci zašlou spojovací číslo SIPO písemně na správu družstva.  

                                                                                               

 

                                                                                                                                                                Lenka Kudrnková

                                                                                                                                                                  účtárma nájmů

 

Pokladna

 

            Prosíme o dodržování pokladních hodin v rámci úředních dnů, které jsou stanoveny  následovně:

                        pondělí    8,00 - 16,30 hod.

                        středa      6,00 - 14,00 hod.

            Vyplácení finančních částek nad 5 tis. Kč (týká se zejména přeplatků z vyúčtování zálohových plateb) si předem domluvte na telefonu 469 625 346.

            Dále připomínáme, že doklady k proplacení musí být opatřeny razítkem samosprávy či společenství a dvěma podpisy členů výboru samosprávy nebo výboru společenství. Bez těchto náležitostí a předložení průkazu totožnosti nebudou doklady propláceny.

 

                                                                                                                                                                 Soňa Kubátová

                                                                                                                                                                provozní účtárny

 

Drobné vydání

            Zasílané doklady k proplacení v rámci drobného vydání proplácíme na účty. K dokladům proto vždy připojte číslo účtu společně se jménem majitele účtu, kam má být platba zaslána. Tato příloha musí být rovněž opatřena razítkem a dvěma podpisy členů výboru samosprávy nebo výboru společenství.

 

 

Faktury

            Žádáme zástupce domů, aby při likvidaci dodavatelských faktur vraceli na SBD pouze podepsaný a orazítkovaný "LIKVIDAČNÍ LIST K FAKTUŘE" bez přílohy, neboť ta je určena pro jejich evidenci.

            Při vystavování faktur pro SVJ požadujte, aby v kolonce "Odběratel" byl uveden správný název společenství vlastníků (ne SBD). Dále upozorňujeme zástupce společenství vlastníků, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Vak a nahlásili správnou adresu společenství pro vystavování faktur za vodné. Zasílací adresa faktur zůstává Stavební bytové družstvo, Moravská 281, 537 60 Chrudim IV.

 

                                                                                                                            Jana Kaplanová

                                                                                                                                                                provozní účtárna

Výplata funkcionářských odměm

 

         K zajištění jednotného postupu při výplatě funkcionářských odměn žádáme, abyste při jejich výplatě používali formulář, který v příloze zasíláme. Další jsou k dispozici na družstvu u p. Hany Hrstkové. Je možno též použít fotokopii přiloženého vzoru.

           

                                                                                                                                                                Hana Hrstková

                                                                                                                                                               provozoní účtárna

 

 

 

Ceny plynu ve Východočeském regionu v roce 2005

            Na základě cenového výměru  Energetického regulačního úřadu  dochází s účinností od 1.4.2005  a   od 1.7.2005  ke změnám ve výši ceny zemního plynu takto:

Maloodběr a domácnosti

 

Spotřeba plynu v MWh/rok

Spotřeba v m/rok

 

Cena za plyn Kč/MWh         

od 1.4.2005

Cena za 1m/Kč

rok 2005

do 31.3.   od 1.4.      od 1.7.

Měsíční plat v Kč

od 0

do 1,89

0-180

999,15

10,67

10,50

10,86

37,00

nad 1,89

do 9,45

181-900

884,86

9,60

9,29

9,66

55,00

nad 9,45

do 63,0

901-6000

651,21

7,02

6,84

7,20

239,00

nad  63,00

6001  

640,92

6,91

6,73

7,10

293,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH ve výši 19%.

                                                                                               

 

                                                                                                                            Jan Štěpán

                                                                                                                                                                vedoucí PTÚ

 

Odstávky teplovodu EOP Opatovice

            Po provedených tlakových zkouškách teplovodu v měsíci květnu 2005 dojde k plánované odstávce za účelem provedení oprav  ještě ve dnech  24. a 25. srpna 2005, a to jen u odběrných míst v  Chrudimi, ul. Čáslavská 1158-1162, ul. Palackého  čp. 86-89, Fibichova  čp. 52,  Škroupova  čp. 58-59. O odstávce, která bude vždy jen krátkodobá, budete předem  včas informováni.

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                Jan   Štěpán

                                                                                                                                                                vedoucí PTÚ

 

Přívod vzduchu k plynovým spotřebičům - TPG 704 01

Pro plynové spotřebiče typu „A“ (např. sporáky)  umístěné v obytných místnostech musí být dle TPG 704 01 zajištěna jednonásobná  výměna vzduchu za hodinu, a to i při zavřených oknech a dveřích. Pro sporák umístěný v kuchyni je požadována kubatura  místnosti 20m. Při minimálně 1,5 násobku nejmenšího požadovaného prostoru je  dostačující výměna vzduchu   0,8-násobná.

            Toto opatření pro spotřebič typu A, které odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny a produkty spalování zůstávají v téže místnosti (  oxid uhlíku - CO) je nutné  dodržet předepsanou  výměnu vzduchu  z důvodu nebezpečí otravy.

            Toto zdůrazňujeme proto, že při výměně oken dřevěných za plastová dochází k utěsnění okenních spár a je nebezpečí zejména u kuchyní . Žádejte proto od dodavatele oken, aby byla v kuchyni výměna vzduchu dle TPG 704 01  zajištěna.                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                Jan   Štěpán

                                                                                                                                                                vedoucí PTÚ

 

Výměna plynových spotřebičů - TPG 800 03

            Někteří uživatelé  bytů provádějí výměnu již opotřebovaných spotřebičů za nové. Je třeba  upozornit, že na nové spotřebiče se vztahují záruky a musí  je připojit - uvést do provozu pracovník, který má  k tomu oprávnění. Ostatní spotřebiče smí uvádět do provozu a seřizovat jen osoba, která je obeznámena s jejich  funkcí.

            Po uvedení do provozu spotřebičů do 50 kW je pracovník, který je uvedl do provozu, povinen seznámit uživatele, případně provozovatele s jejich obsluhou. Seznámení musí být provedeno prokazatelným způsobem.

            Spotřebiče připojené na komín musí být do vyvložkovaného komína. Funkci komína musí v předepsaných termínech dle vyhlášky č. 111/1981 Sb. kontrolovat kominík.

 

                                                                                                                                                                Jan   Štěpán

                                                                                                                                                                vedoucí PTÚ

 

Rozbory vod ze studní

            Na základě zákona o ochraně zdraví obyvatelstva budou ve III. a IV. čtvrtletí letošního roku provedeny rozbory vod ze studní, které zásobují domy vlastníků nebo domy  ve  správě SBD.

Rozbory budou hrazeny z fondu údržby domů.

           

 

                                                                                                                            Jan   Štěpán

                                                                                                                                                                vedoucí PTÚ