Usnesení

 

u s n e s e n í

ze shromáždění delegátů konaného dne 11. 4. 2006

 

 

Shromáždění delegátů

A/ Schvaluje:

     1. Výsledky hospodaření za rok 2005

     2. Návrh na rozdělení zisku za rok 2005

     3. Změnu plánu na rok 2006

     4. Investiční záměr „Změna sídla správy SBD Chrudim“

 

B/ Bere na vědomí:

     1. Zprávu mandátové komise

     2. Rezignaci členky KK pí. Ludmily Šebkové. Náhradníkem byl zvolen v 01/2006 p. Vaněk.

 

C/ Ukládá:

Představenstvu a vedení správy:

     1. Zveřejnit usnesení ze shromáždění delegátů na webových stránkách družstva a v nejbližším vydání Zpravodaje SBD