Směrnice

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2005

 

 

Věc: Pronájem družstevního bytu nebo jeho části

 

 

 

Čl. 1

            Pronajatý byt nebo jeho část  lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určitou nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. Člen - nájemce může znovu požádat o pronájem po uplynutí původně stanovené doby za stejných podmínek jako předchozí pronájem (poplatek dle ceníku)

 

 

 

Čl. 2

            Předseda představenstva udělí  souhlas ke smlouvě o podnájmu bytu (části bytu), pokud veškeré závazky vyplývající z nájemní smlouvy jsou řádně plněny. Tuto skutečnost oznámí ÚOČV příslušnému VS.

 

 

 

Čl. 3

            Pronajímatel uhradí poplatek za pronájem dle ceníku .              

 

 

 

Čl. 4

            Podnájemník se po uplynutí povolené doby podnájmu z bytu vystěhuje bez nároku na přidělení náhradního bytu, ubytování, přístřeší či podnájmu. Tuto skutečnost prověří VS. Pokud podnájemník se nevystěhuje, oznámí tuto skutečnost VS neprodleně na ÚOČV správy družstva. 

 

 

           

Čl. 5

            Smluvní vztah mezi SBD  a členem trvá i nadále. Případné nedoplatky nájmu vč. zálohových plateb nebo neplnění povinností bude SBD vymáhat na pronajímateli.

 

 

 

 

Schváleno představenstvem SBD dne 27. 1. 2005.

Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení představenstva SBD Chrudim.

 

 

 

                                                                                                Mgr. Ondřej Ševčík v.r.

                                                                                                předseda představenstva