Směrnice

Vnitrodružstevní směrnice čís. 1/2002

 

Věc: Způsob tvorby a čerpání dlouhodobé zálohy a opravy a dodatečné investice

   

                Článek 93 platných stanov SBD ukládá tvorbu dlouhodobé zálohy (dále jen DZ)  na opravy a dodatečné investice.

1. DZ  je součástí úhrad spojených s provozem a správou nájemního nebo vlastnického bytu a spol. částí bytu.

2. Její optimální výši na rok určuje samospráva nebo společenství vlastníků ve spolupráci se  správcem (správou družstva) s přihlédnutím k  předpokládaným plánovaným akcím. DZ nesmí mít aktivní zůstatek (tj. mínusový).

3. DZ se určuje roční částkou na dům, která se rozpočítává na jednotlivé byty podle užitkové plochy bytu, popř. poměrem rozdělovaných nákladů - viz. Čl. I, odst.1, pís. b) Směrnice čís. 2/2001.

4. Je určena především na opravy společných částí domu, příp. na dodatečné investice (pokud se samospráva nebo společenství vlastníků a správce nedohodnou jinak).

5. Z   DZ  je možno dále hradit následující :

a)    drobný spotřební materiál nutný k provozu domu

b)  materiál pro provoz technických zařízení v domě (výtahy, pračky, mandly, STA, zařízení  kotelen, plyn. ohřívače a další technická zařízení sloužící k provozu celého domu)

c)    čistící prostředky a úklidový materiál pro společné části domu (košťata, lopaty, shrnovače sněhu apod.)

d)    ruční a jiné nářadí za předpokladu, že bude jmenována osoba hmotně odpovědná

e)    revize a kontrolní prohlídky vyhrazených technických zařízení

f)     podíl na vypracování prohlášení vlastníka za dosud nepřevedené byty

g)    mzdové náklady související s prováděním údržby a oprav v domě

h)    schodky nebo přeplatky hospodaření domu

ch) náklady na zvláštní služby (geodetické práce, rozbory vody-studny-splaškové vody., inženýrská a technická pomoc, cestovné, znalecké posudky, deratizace, desinsekce, poplatky za znečištění ovzduší, správní poplatky-stavební povolení-kolaudace apod.)

Na základě žádosti zástupců domu, lze vyplatit příspěvek z DZ na daný konkrétní účel v rámci údržby domu. Žádost musí být doplněna jmenným seznamem všech bydlících v domě vč. jejich podpisů s odsouhlasením tohoto postupu a příslušné výše příspěvku.

6. Správce objektu je oprávněn požádat samosprávu nebo společenství vlastníků o zvýšení DZ v případech, pokud hrozí nebezpečí vzniku škody při prodlení opravy, v případě hrozící havárie apod.

7. Zvýšení tvorby DZ se provádí:

                a) úpravou předpisu

                b) jednorázovým výběrem v hotovosti

                c) převodem přeplatků ze služeb (teplo, TUV, SV, apod.)

8. Čerpání  DZ prostřednictvím drobných nákupů musí splňovat následující podmínky :

a) pokladní doklad musí být opatřen razítkem a podpisem 2 členů VS, v případě, že je jmenován na domě pouze důvěrník, stačí podpis jeden. Ve společenství vlastníků bude doklad opatřen podpisem voleného zástupce vlastníků.

b) pokladní doklad musí obsahovat jméno a adresu příjemce

c) musí být zachováno zdaňovací období, což je kalendářní rok. Doklady z prosince běžného roku, lze předkládat k proplacení nejpozději do 15. ledna roku následujícího

9. V ostatních případech musí být čerpání DZ nárokováno řádnou objednávkou (žádankou na opravy) s vyznačením způsobu úhrady. Likvidace nákladů na základě faktur probíhá pomocí likvidačního listu k faktuře, který by měl být po ověření správnosti a podepsání 2 členy VS, zvoleným zástupcem vlastníků nebo důvěrníkem, vrácen zpět na SBD.

Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení a zároveň ruší Směrnici čís. 5/1997.

 

V Chrudimi 27. 5. 2002

 

                                                                                                                                Mgr. Ondřej Ševčík, v.r.

                                                                                                                            předseda  představenstva