Směrnice

Vnitrodružstevní směrnice SBD Chrudim č.   2/2001

 

Věc:    Pravidla pro stanovení výše úhrad za užívání bytu (nebytového prostoru), za plnění poskytovaná s                                

            užíváním bytu, způsob jejich vyúčtování a placení

 

I.

P ř e d p i s

 

1. Věcně usměrňované nájemné (§3 vyhlášky č. 85/1997 Sb.) zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na dům vč. tvorby rezerv k jejich úhradě a způsob rozpočítání. Jsou to :

 

a)  splátka inv. úvěru vč. úroku - podle výše úvěru připadajícího na jednotlivý byt

b)  náklady na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a dodatečné investice - podle  užitkové plochy bytu, popř.  poměrem rozdělovaných nákladů

c)  náklady na pojistné - podle užitkové plochy bytu

d)  náklady na správu - ve výši stanovené orgánem družstva, popř. smluvně

e)  příspěvek SČMBD - ve výši stanovené Svazem českých a moravských bytových družstev

f)  ostatní náklady (funkcionáři atd.) - podle užitkové bytu, popř. poměrem rozdělovaných nákladů

g)  náklady na daň z nemovitostí - podle užitkové plochy bytu

 

Výše jmenované náklady musí být plně kryty uživateli (nájemci nebo vlastníky, dále jen uživateli) jednotlivých bytů.

2. Kromě nákladů specifikovaných v bodě 1. jsou součástí předpisu úhrad též ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu, jsou zálohové , a to :

 

a)  záloha na tepelnou energii - podle užitkové plochy,  v případě měření - dle výše  spotřeby min. zúčtov. období     

b)  záloha na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé užitkové vody - viz bod a) .

c)  záloha na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu teplé užitkové vody - viz bod a)

d)  záloha na vodné, stočné - viz bod a) nebo podle osoboměsíců

e)  záloha na pronájem kontejnerů popř. popelnic - podle užitkové plochy bytu

f)  záloha na provoz výtahu - podle užitkové plochy bytu, popř. poměrem k podlaží

g)  záloha na kontrolu a čištění komínů, žump a  odvoz splašků - podle užitkové plochy bytu

h)  záloha na el. energii společných prostor - podle užitkové plochy bytu

 

Převodem první jednotky v domě do osobního vlastnictví, popř. zpracováním prohlášení vlastníka, se mění způsob rozpočítání z plochy užitkové na plochu podlahovou (Zák. č. 72/974 Sb.).                                                                                         

Definice pojmů:

Užitková plocha = součet obytné plochy a plochy příslušenství.

Obytná plocha = plocha obytných místností (OM je místnost o ploše alespoň 8 m2 /plocha zabudovaných skříní se do této plochy nezapočítává/, které jsou přímo osvětlené a přímo větratelné okny, které lze dostatečně vytápět a které jsou určeny k trvalému bydlení a netvoří příslušenství bytu - např. obývací pokoj, ložnice atd.)

Příslušenství =                        a) vstupní prostor (předsíň apod.)

                                                b) prostor k vaření (kuchyň apod.)

                                                c) prostor k uskladnění potravin (spižní skříň apod.)

                                                d) prostor k mytí (koupelna apod.)

                                                e) prostor k umístění záchodové mísy (záchod apod.)

                                                f) prostor k uložení úklidových předmětů (úklid. skříň apod.)

jako příslušenství mohou sloužit ještě další prostory bytu, které buď nahrazují některou funkci příslušenství, nebo ji rozšiřují, jako další zvýšení standardu bytu (např. hala, komora, lodžie, balkón apod.).

 

Podlahová plocha = podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt. Do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.

 

Návrh výše úhrad včetně zálohových plateb podává pověřený zástupce domu po konzultaci s útvarem nájmů správy družstva .  Zálohy proti nákladům posoudí odd. nájemného podle cenových relací v daném období a stanoví jejich výši, přičemž přihlíží i ke skutečným spotřebám za minulé období. Konečný předpis schvaluje představenstvo.

- 2 -

V případě, že pověřený zástupce domu návrh výše úhrad nepředloží, stanoví předpis svým usnesením představenstvo na návrh správy družstva.

 

Úpravy výše úhrad za užívání bytu lze provádět v průběhu roku, pokud o to požádá pověřený zástupce domu. Není možno provádět tyto úpravy pro jednotlivce s vyjímkou vlastnických bytů.

 

II.

V y ú č t o v á n í

 

Platí pro článek I.  bod 1 a - g) : Rozdíl mezi stálými úhradami a skutečnými náklady za kalendářní rok, vyúčtuje družstvo pro příslušné středisko bytového hospodářství nejpozději do 31. 3. následujícího roku. Po tomto datu se provede zúčtování přeplatku nebo nedoplatku. Přeplatek je převeden na účet dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a dodatečné investice příslušného domu. Případný nedoplatek je nutné uhradit z tvorby dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a dodatečné investice, pokud je tvořen, jinak uhradit jednotlivými uživateli

 

Platí pro článek I. bod 2 a - h) : Vyúčtování záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu, provádí zástupci domu na základě podkladů předložených správou družstva (faktury, souhrn nákladů a souhrn záloh) do 30 dnů po předání. Správa družstva zašle proúčtované podklady na domy do 31. 3. následujícího roku, u faktur za plyn do 15 pracovních dnů po obdržení na správu SBD.

 

Vyúčtování zálohových plateb:

a)   na tepelnou energii - podle Vyhlášky č. 372/2001 Sb.

b)   na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé užitkové vody - viz bod a)

c)   na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu teplé užitkové vody - viz bod a)

d)   na vodné, stočné - náměrem (spotřeba v m3) nebo podle osoboměsíců

e)   na pronájem kontejnerů popř. popelnic - podle užitkové plochy bytu

f)    na provoz výtahu - podle užitkové plochy bytu popř. poměrem k podlaží

g)   na kontrolu a čištění komínů, žump a odvoz splašků - podle užitkové plochy bytu

h)   na el. energii společných prostor - podle užitkové plochy bytu

                                                                                               

Body a - c) se rozpočítávají podle započitatelné podlahové plochy - definice viz vyhl. č. 372/2001 Sb. (je nedílnou součástí této směrnice).

Body e - h) v případě převodu první jednotky v domě do osobního vlastnictví, popř. zpracováním prohlášení vlastníka,  se mění způsob vyúčtování z plochy užitkové na plochu podlahovou (Zák. č. 72/94 Sb.).

 

Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a rozúčtování nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele za zúčtovací období, které započalo přede dnem účinnosti této vyhlášky, se provede podle právního předpisu platného k 31. 12. 2001 (Vyhl. č. 245/95 Sb., ve znění vyhl. č. 85/98 Sb. - zrušeny k 1. 1. 2002).

 

III.

Ú h r a d a

 

                V souladu s článkem 36 odst. 3 platných stanov je úhrada za užívání bytu splatná do 20. dne běžného měsíce.

Úhrada za užívání garáže je splatná do 31. 3. běžného roku.

Platba se provádí :

a) bezhotovostním převodem z peněžního účtu uživatele na účet družstva  (např. sporožiro, postžiro, SIPO aj.)

b) poštovní poukázkou

c) platbou v hotovosti v pokladně SBD Chrudim

 

Projednáno a schváleno na schůzi představenstva dne 18. 12. 2001.

Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 1. 2002 a zároveň  ruší Směrnici  č. 1/97 a Směrnici č. 1/99.

 

V Chrudimi 17. prosince 2001

 

                                                                                                                                Mgr.   Ondřej Ševčík

                                                                                                                                předseda představenstva