Poplatky za úkony

                                   

                     

                             Úplný seznam poplatků za úkony

                             ***************************

 

 

            Úplný seznam poplatků za úkony představuje ceník za služby poskytované samosprávám, členům družstva a vlastníkům bytů, případně dalším zájemcům v souladu s články 41, 42 a 46  stanov SBD, mimo úkonů a prací, které jsou poskytovány v rámci příspěvku na správu domu, nebo podle zvláštních předpisů.

 

R o z p i s   p r a c í :

 

1. Rozúčtování nákladů za teplo, TUV a služby dodávané cizími dodavateli (totéž u domovních kotelen) na jednotlivé uživatele podle odsouhlasených podkladů zaslaných správou SBD.

    Za vypracování   Kč 25,--/byt

 

2. Za vyhledání, resp. výpis archivních, účetních, provozních a jiných dokladů pro osobní potřebu žadatele

    Kč 60,--/za každou započatou 1/2 hod.

 

 

3. Vyhledání popříp. zapůjčení podkladů pro znalecké posudky

    Kč 600,--/jednorázově

 

4. Za vyhotovení fotokopií dokladů účetních, technických a členských dle požadavků žadatelů  

    Kč 2,50/l str. A4

    Kč 5,00/1 str. A3

 

5. Za ověření totožnosti osob a podpisů na smlouvách o převodech členských práv, výměnách bytů, pronájmech aj.

    Kč 30,--/1 podpis

 

6. Za povolení stavebních úprav v bytě (běžné)   Kč 350,--

    - většího rozsahu (se stavebním povolením)   Kč 550,--

    (určeno pouze pro nájemce bytů)

 

7. Za uskutečněný převod členských práv a povinností

    - mezi přímými příbuznými   Kč  30,-- /1m2 už. pl.

    - mezi cizími   Kč 100,--/1m2 už. pl.

Poplatek hradí převádějící

    - za převod garáže   Kč 1 785,--

 

8. Za provedení výměny bytu   Kč 1 800,--

    Poplatek hradí všichni účastníci převodu

 

9. Pronájem bytu

    - na dobu určitou   Kč 1 700,--/1 rok

    - na dobu neurčitou   Kč 5 000,--

    Poplatek hradí pronajímatel

 

10. Převody bytů do osobního vlastnictví:

    - splacená anuita   Kč 3 000,--

    - mimořádná splátka úvěru   Kč 3 500,--

 

    převody řadových domků do os. vlast.:

    - splacená anuita   Kč 3 300,--

    - mimořádná splátka úvěru   Kč 3 600,--    

 

11. Za realizaci smlouvy o pronájmu nebytových prostor  

    Kč 90,--/m2

 

12. Pronájem nebytových prostor na základě dohody s domem - účtován dle směrnice SBD.

           

13. Prodej garáže (dle kupní smlouvy)  

    Kč 1 000,-

 

14. Převod pozemku darovací smlouvou  

    Kč  500,--/podíl  

 

15. Změny prohlášení vlastníka  

    Kč  100,--/bj              

 

16. Výpis z prohlášení vlastníka  

    Kč  1000,--              

 

17. Umístění firmy

    - 1 rok   Kč 1 500,--

    - neurčito   Kč 3 000,--

 

Jednotliví plátci uhradí částky poplatků při uskutečnění úkonů do pokladny SBD proti potvrzení.

Ceník poplatků za úkony byl schválen představenstvem SBD Chrudim na svém jednání dne 26. 9. 2007 pod bodem 4/44 a tímto dnem i nabývá účinnosti.

Stávající ceník platný od 15. 3. 2007 se tímto ruší.

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Ondřej Ševčík v.r.

                                                                                    předseda představenstva