ORGANIZAČNÍ  ŘÁD

SBD Chrudim

 

I.

Úvodní část

           

            Organizační řád SBD Chrudim je závaznou organizační normou a podává souhrnný přehled o jeho základní organizační struktuře. Z něho je odvozena tvorba organizačních norem (směrnic) nižšího stupně.

 

            Organizační řád stanovením působnosti jednotlivých úseků (oddělení) vymezuje kooperační vztahy, systém oprávnění a odpovědnosti.

 

            Součástí organizačního řádu SBD je schéma, které ukazuje základní členění organizace. Na schématu je vyznačena linie přímé podřízenosti.

 

II.

Obecná  část

 

l. SBD a jeho funkce

SBD Chrudim je družstvo, které na základě předmětu podnikání uvedeném v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. Dr XXVI, vložka 44 (příl. č. 1) odborně spravuje majetek.

 

Právní postavení

SBD je samostatným subjektem práv a závazků.

Sídlo

Sídlo správy: Moravská 281, Chrudim IV

Metodický orgán

Metodickým orgánem je SČMBD, Podolská 50, Praha 4

Předmět činnosti SBD

1a)  Činnost družstva je založena na výkonu správy a provozování domů, bytů , rodinných domků, nebytových prostor (garáží) a ostatního majetku, který je vlastnictvím družstva. Správu a provoz může družstvo vykonávat i na majetku, který je ve vlastnictví jiných osob než členů družstva.

1b)  Činnost družstva je především organizování přípravy výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením.

2a)  V rámci činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích a výstavbu nebytových objektů.

2b)  Přidělování družstevních bytů včetně bytů v rodinných domcích a nebytových prostor do nájmu členů, popřípadě převody bytů, rodinných domků a nebytových prostor do vlastnictví.

2c)  Poskytování služeb spojených s bydlením.

2d)  Investorsko-inženýrskou činnost pro družstvo.

3)    Půjčování drobné mechanizace a základních prostředků.

4)    Vodoinstalatérství

Členění organizace

Vychází z organizační struktury (viz příl. č. 2)

Zastupování SBD

Předseda představenstva je statutárním orgánem SBD Chrudim a nemá statutárního zástupce. Jednat ve vnějším styku s právoplatným účinkem pak mohou pouze pracovníci pověření předsedou představenstva plnou mocí a pracovníci uvedení v příloze směrnice o informační soustavě - podpisových vzorech, kde je vymezen rozsah jejich pravomocí.

 

2. Základní ustanovení

 

Organizační řád

Organizační řád je základní závaznou organizační normou, která zasahuje do všech oblastí činnosti SBD v procesu řízení a je podkladem pro obsah a působnost dalších organizačních norem (směrnic) SBD a jeho organizačních jednotek.

Určuje:

- základní zásady a pravidla organizace a řízení, organizační strukturu SBD

- činnost v řízení

- povinnosti, práva a odpovědnost pracovníků, vedoucích pracovníků a jednotlivých organizačních jednotek

Soustava organizačních norem

Úroveň řízení je závislá na existenci a dodržování organizačního systému zakotveného v organizačních normách. Soustava organizačních norem obsahuje tyto normy:

a) statutární

-  zřizovací listina

-  organizační řád

-  pracovní řád

-  popisy pracovních funkcí

 

b) metodické

-  směrnice

-  ostatní dle potřeb

 

Základní pojmy z oblasti organizace a řízení

Organizace

Způsob uspořádání činnosti pracovníků, jejich vztahů a rozmístění. Organizace je konečným výsledkem aktivní činnosti pracovníků.

Organizační struktura

Vnitřní složení podle úseků na základě vztahů mezi nimi.

Organizační schéma

Grafické vyjádření organizačního uspořádání vyjadřující vztahy jejich vzájemné nadřízenosti a podřízenosti.

Úsek

Menší kolektiv pracovníků, jehož úkolem je vykonávat stanovené odborné činnosti.

Kumulace funkcí

Provádí se zpravidla k zajištění realizace funkční náplně vyplývající z cílů a úkolů úseku. Je přípustná a je v pravomoci předsedy představenstva.

Pravomoc

Souhrn odpovědností a práv rozhodnout v rámci daných pravidel (pověření) a předpisů o činnosti úseků nebo pracovníků.

Odpovědnost

Souhrn závazků, které vyplývají z přidělených úkolů a pravomoci, a to vůči tomu, kdo úkoly a pravomoc přidělil.

Poznámka:

a)    odpovědnost je možno vyžadovat jen tehdy, je-li příslušný článek vybaven také potřebnou pravomocí a prostředky k jejímu zajištění

b)    nadřízený stupeň nezasahuje do pravomoci podřízeného, odmítá rozhodovat o otázkách, které jsou v kompetenci podřízeného stupně, zasahuje jen v případě porušení pravidel

Odpovědnost pracovníka za vzniklou škodu

Povinnost hradit část nebo celou škodu vzniklou v souvislosti s nedostatečným výkonem činnosti vyplývající z pracovní náplně.

Podřízenost přímá

Vztah pracovníka nebo úseku vůči přímému pracovníku nebo úseku. Podřízený pracovník je povinen vykonávat práce podle pracovní smlouvy a pracovní náplně, která je nedílnou součástí pracovní smlouvy a podle jednotlivých ustanovení zákoníku práce. Za výkon těchto činností je přímo odpovědný nadřízenému pracovníku. Nadřízený pracovník má právo přikazovat podřízeným pracovníkům.

Zástupce

Pracovník, který přebírá v plném rozsahu nebo ve vymezené oblasti povinnosti, práva i odpovědnost za pracovníka, který jej zastupováním pověřil.

Vedoucí pracovník

Pracovník, pověřený řízením určitého úseku, který řídí, organizuje a odpovídá za jeho činnost a usměrňuje činnost podřízených pracovníků.

Pracovník

Osoba, která je v pracovním poměru k SBD nebo pro něj vykonává činnost nebo práci na základě dohody.

 

Soustava vnitropodnikového řízení z hlediska ekonomického řízení

Veškerá ekonomická a hospodářská činnost SBD je vázána celoročním plánem a rozpočtem a je vykazována a sledována prostřednictvím ekonoma a předsedy představenstva.

Zásady řízení a kontroly

Řízením v SBD a v úsecích je nazván soubor procesů, kterými se určují cíle a ukládají úkoly. Odpovědný vedoucí úseku kompletně řídí svěřený úsek:

- plánem

- nástroji řízení a pravidly pro jejich používání

- kontrolou plnění úkolů a dodržováním předpisů

- určením rozsahu hmotné odpovědnosti a pravomocí podřízených disponovat svěřenými prostředky

Kontrola je nedílnou součástí procesu a povinností vedoucích na všech stupních řízení. Zásadní význam má kontrola preventivní

 

3. Všeobecná práva a povinnosti pracovníka

 

Pracovníci

Na odpovědné práci pracovníků je závislé plnění úkolů a další vývoj. Rozsah povinností, odpovědností a práv pracovníků je dán obecnými právními předpisy, normami organizace, zejména pracovním řádem.

Pracovník je povinen:

- plnit úkoly, které mu byly uloženy a vykonávat činnosti, které tvoří náplň jeho funkce

- řídit se informacemi, se kterými byl služební cestou seznámen

- hospodárně zacházet a hospodařit s majetkem organizace, s pracovním nářadím, pomůckami, materiálem a energií

- rozšiřovat a udržovat své znalosti na úrovni potřebné k úspěšnému výkonu práce

Pracovník odpovídá:

- za splnění svých povinností

- za kvalitu své práce

- za škody, které organizaci způsobil zanedbáním svých povinností

- za dodržování zásad BOZP

Pracovník je oprávněn:

- odmítnout převzetí úkolu, pro jehož splnění nemá potřebnou kvalifikaci

- požadovat od nadřízeného vytvoření nezbytných podmínek pro splnění uložených úkolů

- podávat připomínky a návrhy, směřující ke zlepšení práce, případně oprávněné stížnosti přímo nadřízeným orgánům, které jsou nejblíže nadřízeny tomu, proti němuž stížnost směřuje

 

Vedoucí pracovníci

Mimo všeobecné povinnosti, odpovědnosti a práva pracovníků a povinností, které ukládá vedoucím pracovníkům pracovní řád, má každý vedoucí pracovník ještě tyto další základní povinnosti, odpovědnosti a práva:

Vedoucí pracovník je povinen:

- znát koncepci rozvoje organizace, uskutečňovat ji a rozpracovávat

- znát úkoly, působnost a organizaci práce v rozsahu potřebném pro výkon činnosti vlastního úseku

- řídit, organizovat a kontrolovat veškerou činnost úseku v souladu se schváleným plánem a rozpočtem

- poskytovat přímému nadřízenému- předsedovi představenstva - informace o celkovém stavu a plnění úkolů a bezodkladně mu poskytovat podklady pro rozhodování v otázkách, které nemůže řešit ve své vlastní pravomoci

- instruovat podřízené pracovníky o všech organizačních a řídících formách nebo obecně platných předpisech, které se dotýkají jejich pracovní činnosti i jejich povinností  a práv a kontrolovat dodržení těchto norem a předpisů

- pečovat o odbornou výchovu podřízených pracovníků a objektivně je hodnotit

- dbát, aby majetek SBD byl používán pouze k určeným účelům a nebyl poškozován

- zabezpečovat a osobně provádět na svěřeném úseku účinnou kontrolu úkolů a opatření

Vedoucí pracovník odpovídá:

- za důsledky svých rozhodnutí a rozhodování svých podřízených, kteří jednají z jeho pověření

- za správnost a objektivnost informací, které poskytuje jako podklad pro rozhodnutí nadřízeného

- za celkovou úroveň řízení a celkové výsledky práce svěřeného úseku

- za vytvoření účinného systému vnitřní kontroly svěřeného úseku i ve vztahu k ostatním úsekům

Vedoucí pracovník je oprávněn:

-  činit rozhodnutí a opatření, která v zájmu plnění svých povinností a úkolů jím řízeného úseku uzná za nutné, pokud dopad těchto rozhodnutí a opatření nepřekročí rámec jeho úseku a nebudou v rozporu s podnikovými normami, obecně platnými předpisy nebo s rozhodnutím nadřízeného

-  požadovat od svého nadřízeného taková rozhodnutí a opatření, která sám nemůže učinit ve své vlastní pravomoci a která jsou nezbytná pro splnění úkolů jemu uložených

-  podílet se na tvorbě plánů a vyjadřovat se ve stadiu přípravy ke všem zásadním rozhodnutím a opatřením v otázkách týkajících se úkolů a zájmů jím vedeného úseku

 

Zastupování pracovníků a vedoucích pracovníků

Pracovníka zastupuje v plném rozsahu povinností, práv a odpovědnosti zástupce, který je určen se souhlasem nadřízeného. Trvalé funkční zastupování musí být uvedeno v popisu zastupované i zastupující funkce.

Předávání a přejímání funkcí

Při změně vedoucích pracovníků nebo pracovníků vykonávajících zvlášť odpovědnou činnost, příp. odpovědných za svěřené hospodářské prostředky, se provede předání a převzetí funkce na základě předávajícího protokolu.

4. Účast odborových orgánů na řízení

 

Postavení, práva a povinnosti odborových orgánů nejsou tímto řádem dotčeny.

Kolektivní smlouva

Uzavírá se na základě kolektivního vyjednávání mezi SBD Chrudim a Základní odborovou organizací odborového svazu UNIOS při SBD Chrudim.

 

5. Bezpečnost a ochrana životního prostředí a zdraví

 

SBD má při své činnosti povinnost co nejúčinněji chránit životní a přírodní prostředí a dbát o zdraví pracovníků. Vedoucí pracovníci odpovídají za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za jejich nedodržení vyvozují případná opatření.

 

6. Poradní orgány

Zásady pro práci poradních orgánů

Jsou formou účasti na řízení a přitom pomáhají vytvářet jednotný, kvalifikovaný názor na důležité problémy SBD. Jednání poradních orgánů nezbavuje žádného vedoucího pracovníka odpovědnosti za splnění úkolů a za učiněná rozhodnutí. Členy poradních orgánů jmenuje a odvolává předseda představenstva. Podle potřeby ustavuje další poradní orgány s krátkodobou působností (např. škodní a náhradovou komisi).

Poradní orgány předsedy představenstva

- porada vedoucích úseků

   zúčastňují se jmenovitě určení vedoucí úseků v přímé podřízenosti předsedy představenstva, eventuelně další přizvaní pracovníci

 

III.

Organizační  struktura  SBD

 

Členění SBD:

předseda představenstva

úseky - provozně technický (PTÚ)

          - ekonomický (EÚ)

          - organizace a členských vztahů (ÚOČV)

 

Předseda představenstva

Předseda řídí činnost SBD a jako statutární orgán jedná ve všech jeho věcech. Předseda jmenuje a odvolává vedoucí úseků. Předsedovi jsou přímo podřízeni PTÚ, EÚ a ÜOČV.

Povinnost, odpovědnost a práva předsedy jsou vymezeny:

a) všeobecnými povinnostmi, odpovědností a právy pracovníka

b) základními povinnostmi, odpovědností a právy vedoucích pracovníků

c) speciálními povinnostmi:

- jedná ve všech věcech jako statutární orgán SBD

- určuje zásady personální, ekonomické a technické politiky

- řídí tvorbu podnikových norem

- koordinuje tvorbu a zodpovídá za plán a rozpočet SBD

- odpovídá za ochranu služebního tajemství

- odpovídá za řídící, koordinační a kontrolní činnost SBD

- zabezpečuje právní agendu SBD

Provozně-technický úsek

- zodpovídá a zabezpečuje provoz, údržbu a opravy bytového a nebytového fondu SBD

- zabezpečuje autoprovoz

- technická pomoc při stavbách, přestavbách a opravách

- vyjadřování ke stavebním akcím jiných subjektů

- zajišťuje kontroly, zkoušky a revize dle platných ČSN, vyhlášek a jiných předpisů

- zabezpečuje zajištění a zpracování podkladů pro vyúčtování TUV

- zajišťuje technické informace pro správu SBD, samosprávy objektů a pro třetí osoby

- materiálně a technicky zajišťuje činnost SBD

 

Konkrétní a širší specifikace činnosti PTÚ je v pracovních náplních jednotlivých pracovníků.

 

Ekonomický úsek

- zodpovídá a zabezpečuje chod ekonomických funkcí SBD

- provádí vstupy i výstupy peněžních dokladů, evidenci, předkontování, úhrady

- měsíčně předkládá přehled a plnění plánu

- zodpovídá za dodržování předpisů v účetnictví, výkaznictví a dodržuje účtovou osnovu

- zodpovídá za přehledné ukládání účetních dokladů a účetních povinností

- provádí zpracování mezd

- zajišťuje vymáhání dluhů a exekucí

- zúčtování plateb nájmu

- zpracování, evidence, výpočty nájmu a jejich realizace

- spolupracuje se samosprávami domů i s jednotlivými nájemci

 

Konkrétní a širší specifikace činnosti EÚ je v pracovních náplních jednotlivých pracovníků.

 

Úsek organizace a členských vztahů

- zabezpečuje a zodpovídá za evidenci členů i nečlenů SBD

- zabezpečuje evidenci, korespondenci a organizaci činností samospráv domů

- organizuje SD v průběhu volebního období včetně voleb

- zabezpečuje a zodpovídá za převody bytů dle zák. č. 72/94 Sb.

- vede v evidenci pozemky SBD a zajišťuje jejich převody

- zajišťuje úklid budovy správy

 

Konkrétní a širší specifikace činnosti ÚOČV je v pracovních náplních jednotlivých pracovníků.

 

 

 

IV.

Závěrečná část

 

            Tento organizační řád SBD Chrudim může měnit a doplňovat předseda po projednání s představenstvem SBD. Organizační řád vstupuje v platnost dnem 26. 8. 1999. Tímto dnem se ruší platnost dosavadního organizačního řádu.

 

 

 

                                                                           Mgr. Ondřej Ševčík, v. r.

                                                                           předseda představenstva